Bouwconstructies duurzaam beschermen

Ook in de bouw beschermen coating en linings tegen corrosie, chemische stoffen, water en andere bedreigingen. In Kortrijk heeft Incafin recent een nieuwe coating op basis van vinylester ontwikkeld, die jaren expertise in dit domein op de markt brengt.

In het kader van het hernieuwen van hun exploitatievergunning doen nogal wat productiebedrijven een beroep op de knowhow van Incafin uit Kortrijk. “Met ‘Sealcoat’, een coating op basis van vinylester, hebben we een oplossing ontwikkeld die perfect vloeistof- en gasdicht is met een zeer hoge chemische resistentie,” zegt Vincent Coolsaet van Incafin.

Als productie- en aannemingsbedrijf gespecialiseerd in betonbescherming op basis van de ‘best beschikbare technologie’, waterdichting en rioolrenovatie, richt Incafin zich voornamelijk tot waterzuiveringsbedrijven, waterbedrijven en industrie, met in het bijzonder de chemische en petrochemische industrie. Sinds kort richt Incafin zich naar de sector van hernieuwbare energie, met name biomassaverwerkers en vergistingsbedrijven. Sinds zijn ontstaan in 1987 heeft Incafin vooral een reputatie opgebouwd als integral rioolrenovatiebedrijf voor diverse overheden ( besturen, intercommunales, … ). Momenteel telt het bedrijf een twaalftal medewerkers.

Recent sloot Incafin een partnership met het Britse Flexcrete Technology voor de exclusieve verdeling in ons land van de herstelmortels, cementgebonden coatings en polymeer-epoxyvloer-coatingsystemen van deze fabrikant. Sinds 2005 is het West-Vlaamse bedrijf ook “KIWA”-productgecertificeerd voor het aanbrengen van beschermingssystemen op minerale ondergrond ten behoeve van afvalwatertoepassingen.

Vincent Coolsaet is directeur van Incafin. “De geleverde kwaliteit wordt uiteraard niet enkel gegarandeerd door dit productcertificaat, maar ook door onze medewerkers die sinds jaren vertrouwd zijn met de technieken voor het renoveren, waterdicht maken en aanbrengen van beschermingssystemen. Tot onze kernactiviteit in de chemische industrie behoren het saneren en beschermen van tankparken, het renoveren en beschermen van laad- en losplaatsen en het beschermen van opslagtanks tegen aggresieve producten. Ook het renoveren van deze constructies behoort tot onze activiteiten. Door middel van linings en coatings worden constructies zoals waterzuiveringstations, verzamelbekkens en opvangbekkens preventief voorzien van een betonbescherming.”

Coating of lining

“De termen ‘coating’ en ‘lining’ worden nog vaak door elkaar gehaald,” weet Coolsaet. “Een coating is een dunnelaagsysteem met een dikte van 600 micron tot 1 mm en heeft enkel een beschermende functie, te vergelijken met een verflaag op de muur. ‘Sealcoat’, een uitgebalanceerde coating, wordt in deze laagdikte toegepast daar waar hoge chemische eisen gesteld worden. Een ‘lining’ daarentegen heeft een laagdikte van 2 tot 3mm en biedt ook een structurele versteviging.

Afhankelijk van de doelstellingen die men wenst te realiseren wordt dus gekozen voor een coating of een lining. Met ‘Incaline’ brengen we een lining op de markt voor het preventief beschermen tegen corrosie en het structureel beschermen zowel nieuwbouw of renovatie van mantoegankelijke rioleringsbuizen, putten en pompkelders, laad- en losplaatsen, tankparken enzovoort. Dit is een tweecomponenten vezelversterkte epoxyoplossing, die een goede bescherming biedt voor minerale ondergronden die met afvalwater in contact komen, zowel in vloeistof- als in dampfase. Ook in Nederland en Duitsland bieden we deze oplossing aan via partnerbedrijven.”

Vloeistofdicht of corrosiebestendig

Het door Incafin ontwikkelde ‘Sealcoat’ is een anticorrosie-vinylestercoating die een maximale weerstand biedt aan diverse chemicaliën, zowel zuren als bases en solventen. “Met Sealcoat hebben we een oplossing ontwikkeld die perfect gesloten is voor zowel gas als vloeistoffen, en met een hoge weerstand tegen chemicaliën,” legt Coolsaet uit.

Hij merkt daarbij op dat ook de begrippen ‘vloeistofdicht’ en ‘corrosiebestendig’ vaak door elkaar worden gehaald. “Een constructie kan best vloeistofdicht zijn – bijvoorbeeld geen water doorlaten – maar niet corrosiebestendig. Beide eigenschappen zijn even belangrijk. Een constructie die vloeistofdicht is maar niet corrosiebestendig zal op termijn worden aangetast en bijgevolg niet langer vloeistofdicht zijn. Inkuipingen bijvoorbeeld moeten steeds vloeistofdicht zijn. Vlarem II definieert een inkuiping al seen ‘kuipvormig uitgevoerde vloeistofdichte constructie’.

Dit impliceert dat de uitvoering, meestal in beton, voorzien moet worden van een geschikte beschermlaag. De inkuiping moet echter sterk genoeg zijn om te weerstaan aan de vloeistofmassa die bij breuk kan ontsnappen. Door middel van Sealcoat creëren we op beton een duurzame geslotenheid tegen chemicaliën , zodat aantasting van de bouwconstructie uitgesloten is.”

Breed industrieel toepassingsveld

Idem wat betreft opslagtanks in beton, prefab constructies of ter plaatse gestorte constructies. Coolsaet: “Deze moeten eveneens worden voorzien van een adequate betonbescherming, omdat het hier om dezelfde materialen ( beton ) gaat die enerzijds niet vloeistofdicht zijn en anderzijds niet chemisch resistent zijn. Net zoals bij de vorige toepassing moet het betonoppervlak vooraf worden bestraald, om een goede aanhechting van de polymeerbeschermlaag te garanderen. In principe maakt het niet uit welke minerale ondergrond men moet voorzien van een bescherming. Laad- en losplaatsen vormen een andere applicatie: die moeten afhellen naar een opvangput, waarbij de mogelijkheid moet bestaan om deze leeg te pompen. Doordat diverse chemicaliën kunnen terechtkomen  op deze laad- en losplaats bestaat de noodzaak voor een polymeerbescherming. Een absolute chemische weerstand voor een breed spectrum aan chemicaliën moet gegarandeerd kunnen worden. Ook stalen tanks die in contact komen met chemicaliën kunnen corrosieproblemen veroorzaken. Door het toepassen van onze vinylestercoating kan de constructie voor een lange periode ondoorlaatbaar worden gemaakt. Rechtstreeks contact met de ondergrond wordt voorkomen, waardoor contact tussen het medium en de ondergrond uitgesloten is, en er geen corrosie kan ontstaan.”

Zeer hoge chemische resistentie

Recent behandelde Incafin bij Electrawinds in Oostende een stalen constructie van een oudere tankinstallatie, die in de toekomst voor het opslaan van een ander product zal worden aangewend. Na het leegpompen van de stalen tankconstructie werd door Incafin een bekleding aangebracht.

Omdat een zeer hoge chemische resistentie vereist was werd de opslagtank eerst met ‘Sealcoat’ behandeld.

“Bij een voedingsbedrijf in Vlaams Brabant onderging een stalen constructie voor het opslaan van chemicaliën een identieke behandeling, omdat ook daar een zeer hoge chemische resistentie vereist was, “ vertelt Vincent Coolsaet. “Een andere ‘Sealcoat’- applicatie vond plaats bij een West-Vlaamse producent van additieven die in grote hoeveelheden gebruikmaakt van zwavelzuur tijdens het productieproces. In het kader van het hernieuwen van de exploitatievergunning werd het volledige tankpark van deze KMO behandeld.

Na het verwijderen van de bestaande bekleding werden lokale herstellingen uitgevoerd met onze reparatiemortels.

Nadien werd ‘Sealcoat’ aangebracht. Na uitgebreide testen werd – naast de aannemersgarantie – ook een attest van conformiteit afgeleverd.”

IFAT

Voor deze nieuwe coating vormt de zware chemische industrie de grootste groeimarkt voor Incafin. Coolsaet: “Maar ook galvanisatiebedrijven vormen een potentiële markt. ‘Sealcoat’ heeft een brder toepassingsveld dan ‘Incaline’, wat ons toelaat met deze oplossing ambities te hebben op de Europese en zelfs op de internationale markt. Daarom namen we recent ook deel aan de vakbeurs Ifat in München, waar vooral bezoekers uit Irak, India, Rusland, Brazilië en Singapore over de vloer kwamen. ‘Sealcoat’ heeft als pluspunt dat het – in tegenstelling tot ‘Incalin’ – eenvoudiger en sneller kan worden aangebracht, hetzij manueel, hetzij door middel van een spuitapplicatie.”

Opslag van gevaarlijke stoffen: Vlarem II

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën en brandstoffen, verplicht Vlarem II de bouwheer ervoor te zorgen dat de constructies bestand zijn tegen de daarin opgeslagen producten. Vincent Coolsaet geeft uitleg.

“Vlarem II stelt dat deze constructies vloeistofdicht moeten zijn zodat elk risico op doorsijpeling naar de bodem wordt uitgesloten. Vloeistofdichtheid wordt gedefinieerd als ‘met een zodanig kleine doorlatendheid ten opzichte van de te weerhouden producten dat verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater uitgesloten is’. Hieronder vallen betonnen constructies zoals inkuipingen (lekbakken) en opslagtanks die onvoldoende weerstand bieden voor deze producten zodat ze moeten voorzien worden van een duurzame beschermlaag. Uiteraard wordt de uitvoerder verondersteld deze werkzaamheden volgens de goede praktijk uit te voeren. Na een testprocedure op de aangebrachte bescherming bieden wij de opdrachtgever – via een attest of certificaat na de applicatie, uitgereikt door een onafhankelijk ingenieursbureau  - zekerheid over de vloeistofdichtheid. Anderzijds moet ook de exploitant het als zijn ethische plicht zien om duurzaam te ondernemen.”

Epoxy, vinylester & polyester

In het wijde landschap van de kunststoffen behoren vinylesters, naast epoxyharsen en polyersterharsen, tot de familie van de thermohardende kunststoffen. Vincent Coolsaet: “Vinylesterharsen hebben hogere technische eigenschappen dan polyesterharsen. Ze hebben een zeer goede weerstand tegen waterabsorptie. Hun meest kenbare eigenschap is hun chemische weerstand voor een breed gamma van chemicaliën ( sterke zuren, oxiderende media, basen en solventen ), en dit in combinatie met hogere temperaturen. Deze eigenschap maakt dat beschermsystemen op basis van vinylester in dunne laagdiktes hoge technische, fysische en chemische eigenschappen hebben. Daardoor is de LCA van deze behandelde constructies hoger en de ecologische voetafdruk kleiner. Ook expoxyharsen zijn bekend voor hun taaiheid en hoge hectkracht met andere materialen. Wanneer echter een hogere chemische weerstand noodzakelijk is, is het niet meer aangewezen deze als basismateriaal van het geformuleerde beschermingssysteem toe te passen. Daarnaast zijn er de polyesterharsen, dat zijn de goedkoopste harsen van de thermoharders. Door hun samenstelling en moleculaire structuur hebben ze echter slechte hechteigenschappen op beton en staal, waardoor ze minder geschikt zijn als bouwmateriaal.”

Bekijk hier het origineel artikel