Rioolrenovatie, een volwaardige techniek voor verlenging levensduur rioleringen

Het Vlaamse rioleringsnet is verouderd en dringend aan renovatie toe. Vele rioleringen verkeren in slechte toestand omdat het afvalwater veel biogeen zwavelzuur bevat en dat zuur tast de buizen aan. Renovatie is dan vaak een veel goedkopere oplossing dan het riool uit te graven en te vervangen.

Het doel van rioolrenovatie is de afstroming te garanderen, de waterdichtheid van de leiding te herstellen en de stabiliteit van de constructie te waarborgen.

Onder rioolrenovatie wordt verstaan dat men de leiding renoveert zonder ze uit te breken of te vervangen om de leiding een verlengde levensduur te geven van minstens 50 jaar. Omdat een ketting maar zo sterk is als de zwakste schakel, is het aangewezen ook voldoende aandacht te hebben voor de toestand van de inspectieputten van te renoveren rioleringen.

Door de steeds complexere ondergrondse en bovengrondse infrastructuur is het bijna onmogelijk om zonder schade en zonder overlast een riool te vervangen. Een rioolrenovatie met sleufloze renovatietechnieken, de zogenaamde 'no dig- renovatie', is vaak de beste oplossing voor het in stand houden van een kapotte leiding en vergt bovendien een zeer korte interventietijd.

Omdat de bestrating en de nutsleidingen niet opgebroken of verplaatst moeten worden, kan dit ook met een beperkte investering. Het volstaat niet alleen technieken voor rioolrenovatie te kunnen uitvoeren, bij elk project is ook deskundig advies en ervaring nodig om de juiste renovatietechniek te kunnen voorstellen. De herstelmethode die gebruikt moet worden, wordt bepaald door de schade.

De meest gekende techniek, kouslining, heeft de voorbije de jaren bewezen een volwaardige en duurzame rioolrenovatietechniek te zijn, zodat men kan stellen dat een gerenoveerde leiding op zijn minst net zo goed is, en in bepaalde situaties zelfs beter, dan de oorspronkelijke leiding.

De jongste jaren is deze technologie en de uitvoeringsmethode sterk geëvolueerd, denk maar aan het toepassen van uv-licht om deze systemen uit te harden waardoor minder styreen vrijkomt en minder water en minder energie wordt verbruikt dan bij de klassieke uitharding met warm water of stoom.

Het spreekt voor zich dat een te renoveren leiding vooraf in kaart moet gebracht worden. Die doorlichting (endoscopie of cameraonderzoek) moet vooraf gebeuren, na een grondige reiniging. Slib, wortelingroei, te ver instekende aansluitingen en andere obstakels moeten verwijderd worden, zodat een duidelijke en volledige diagnose gesteld kan worden.

Het is absoluut noodzakelijk om vóór de start van de rioolrenovatie het risico op instorten in te schatten en een beeld te hebben van de gebreken of schade. Dit vormt eveneens een vast onderdeel van een duidelijk en goed beheersplan.

Daarbij komt dat beheerders al te vaak geen idee hebben van de grondwaterstand en de bodemsamenstelling. Beide zijn nochtans cruciale parameters voor de belasting van de leiding. Vaak wordt de dikte van een kouslining niet juist gedimensioneerd omdat men uitgaat van verkeerde parameters, onvolledige gegevens en veronderstellingen.

Ook meetstaten zijn niet altijd volledig, duidelijk en correct. Dit is nefast voor de kostprijs van het project. Noch het studiebureau, noch de bouwheer, noch de aannemer heeft er belang bij dat wordt afgeweken van deze werkwijze. De meerkost van het vooronderzoek wordt ruimschoots gecompenseerd door de juiste renovatietechniek toe te passen.

Glasweefselliner

Incafin nv uit Kortrijk biedt meer dan tien rioolrenovatietechnieken aan en kan klanten zo goed adviseren welke techniek het beste resultaat zal geven. Om met een kouslining een hoogwaardige en duurzame renovatie te bekomen, is het gebruik van een glasweefselliner aan te bevelen.

Incafin nv plaatst naast het brede gamma van rioolrenovatietechnieken uitsluitend kouslinings die opgebouwd zijn uit glasweefsel. Deze worden geïmpregneerd in het gewenste hars zodat een duurzaam laminaat bekomen wordt.

Dankzij een samenwerking met een Duits bedrijf kan de onderneming uit Kortrijk een totaalpakket inzake rioolrenovatie aanbieden. Incafin verdeelt sinds vorig jaar ook exclusief de producten van Flexcrete Technologies.

"De berekening van de wanddikte van de liner wordt uitgevoerd volgens ATV-M 127 deel 2. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende toestanden van de leiding. De berekening en een 20.000 uren-test op de liner waarborgen een levensduur van 70 jaar. De gerenoveerde leiding kan zo beschouwd worden als een volledig nieuwe leiding.

Incafin nv kan via een duidelijk camera-inspectieverslag en een aantal bijkomende parameters een volledige berekening maken en staat tevens in voor de uitvoering van de renovatie", duidt Vincent Coolsaet, gedelegeerd bestuurder van Incafin.

Putrenovatie

Incaline, een synthetische vezelversterkte solvent vrije epoxy, is een eigen ontwikkeling van Incafin. "Deze lining heeft al meer dan 20 jaar zijn degelijkheid bewezen als volwaardige techniek voor putrenovatie. Het Incaline-liningsysteem is niet gevoelig voor vocht, heeft een hoge weerstand tegen uitwendige waterdruk en heeft een goede chemische weerstand.

Dit maakt dat dit systeem perfect toepasbaar is in rioleringssystemen en waterzuiveringsinstallaties. Incaline wordt niet alleen toegepast voor het renoveren van rioleringssystemen, maar ook in nieuwbouwprojecten met een risico op aantasting door chemicaliën (zwavelzuur).

Gescheiden rioleringsstelsels, waar de concentraties hoger zijn omdat er geen verdunningen meer optreedt door het hemelwater, kunnen op voorhand beschermd worden met Incaline. De meerkost voor het aanbrengen van Incaline op nieuwe constructies is minimaal tegenover de kostprijs van het totale project, maar verlengt de levensduur significant", stelt Vincent Coolsaet. Hij ging in 1997 aan de slag bij Incafin als commercieel directeur en nam later de algemene leiding van het bedrijf op zich.

"In het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is men het erover eens dat technieken die geen of beperkte afvalstromen genereren, zoals de sleufloze rioolrenovatie, een gunstig effect hebben op het milieu. Er worden minder grondstoffen ingezet om toch een oplossing te bieden met garantie over een lange periode.

Ook de tijdswinst die gemaakt wordt door het toepassen van een sleufloze techniek past perfect in het minderhinderbeleid. Bij de conventionele werkwijze (uitbreken en vervangen in open sleuf) gaat een straat vaak maanden dicht, terwijl dat bij een sleufloze renovatie slechts korte periodes zijn. Dit is een gigantisch verschil voor bewoners en handelaars", weet de gedelegeerd bestuurder van Incafin.

"Duurzaam rioolbeheer kan niet zonder rioolrenovaties. Een globale aanpak van het rioolstelsel bij renovatie, dus zowel de renovatie van de leiding als van de putten, is daarbij nodig. Een voorafgaandelijk en volledig cameraonderzoek met verslag en het juist in kaart brengen van de riolering en omgevingsfactoren zijn essentieel voor een duurzame rioolrenovatie en dit in het belang van de bouwheer en de aannemer.

Hierdoor kan de juiste techniek met de correcte dimensionering toegepast worden. Het maatschappelijk verantwoord karakter mag niet uit het oog worden verloren. Wie de duurzaamheid bekijkt, moet oog hebben voor energiebalans en het verbruik van grondstoffen. Het is volgens mij dan ook aangewezen dat de overheid in het totale budget een vast percentage van het geheel rioleringswerken voorbehoudt voor het uitvoeren van sleufloze renovatiewerken", vraagt Vincent Coolsaet.

Lees dit artikel online

Bekijk hier het artikel in de bouwkroniek