Duurzaamheid en milieu op één line(r)

Endoscopie, diagnose en vervolgens de ingreep: de chronologie voor een duurzame rioolrenovatie. 

Beschadigde of verouderde rioolstelsels hoeven niet per se opgegraven en vervangen te worden. Relining of rioolrenovatie kan ook de oplossing zijn om de levensduur van het systeem te verlengen. Het doel van rioolrenovatie is om de afstroming te garanderen, waterdichtheid van de leiding weer te herstellen, alsmede de stabiliteit van de constructie te waarborgen.

Onder renovatie wordt verstaan dat men de bestaande leiding gaat renoveren, zonder uitbreken of vervangen. De bedoeling is om deze een verlengde levensduur te geven van ten minste 50 jaar. In het kader van een duurzaam rioolbeleid geldt eveneens dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. Bijgevolg is het aangewezen ook voldoende aandacht te hebben voor de toestand van de inspectieputten, de zwakste schakel van het rioleringsnet. Door de steeds complexere, ondergrondse en bovengrondse infrastructuur is het bijna onmogelijk om zonder schade en zonder overlast een riool te vervangen. De zogenaamde ‘No-dig’ methode ( renovatie door middel van sleufloze technieken ) is een goede oplossing voor het in stand houden van leidingen. Deze techniek heeft een zeer korte interventietijd  wat voor minder overlast voor omwonenden zorgt. Omdat de bestrating en de nutsleidingen niet opengebroken of verplaatst moeten worden, dringt de methode de meerkosten aanzienlijk terug. Het volstaat echter niet om alleen technieken voor rioolrenovatie te kunnen uitvoeren. Deskundig advies, ervaring en een goede voorbereiding zijn essentieel bij de keuze voor de juiste renovatietechniek. De reparatiemethode die gebruikt kan worden, is afhankelijk van het schadebeeld.

Kouslining 

De meest gekende techniek, kouslining, heeft door de jaren heen bewezen een volwaardige en duurzame rioolrenovatietechniek te zijn, zodat men kan stellen dat een gerenoveerde leiding op zijn minst even goed is. In bepaalde situaties is de methode zelfs beter dan de oorspronkelijke leiding. De laaste jaren is deze technologie en de uitvoeringsmethode sterk geëvolueerd, denk maar aan het toepassen van UV-licht om deze systemen uit te laten harden.

Door de uitharding via UV-licht komt minder styreen vrij en hoeft minder water en minder energie verbruikt te worden ten aanzien van de klassieke uitharding met warm water of stoom. Het spreekt voor zich dat de leiding vooraf in kaart moet gebracht worden. De doorlichting, door middel van ‘endoscopie’ ( zie kader ) of ‘cameraonderzoek’ dient vooraf te gebeuren na een grondige reiniging. Slib, wortelingroei, te ver instekende aansluitingen en andere obstakels zijn te verwijderen, zodat een duidelijke en volledige diagnose gesteld kan worden. Voordat men aan rioolrenovatie denkt, is het noodzakelijk om een goede doorlichting  uit te voeren om het risico op instorten in te schatten en een beeld te krijgen van de gebreken of schade. Dit vormt eveneens een onderdeel van een duidelijk en goed beheersplan. Daarbij komt vaak voor dat men geen idee heeft van de grondwaterstand en de bodemsamenstelling. Beide cruciale parameters voor de belasting van de leiding, waardoor men gemakkelijkheidhalve een veiligheid inbouwt. Dit heeft als gevolg dat de dikte van een kouslining niet juist wordt gedimensioneerd, omdat men uitgaat van verkeerde parameters, onvolledige gegevens en veronderstellingen. Dergelijke fouten zijn natuurlijk nefast voor de kostprijs van het project.

Noch het studiebureau, noch de bouwheer, noch het renovatiebedrijf heeft er belang bij indien wordt afgeweken van deze werkwijze. De meerkost die hier vooraf moet worden betaald, wordt door het volgen van deze werkwijze ruim gecompenseerd. Het einddoel is het toepassen van de juiste renovatietechnieken. Meetstaten moeten volledig, duidelijk en correct zijn. Ook hier is nog heel veel werk aan de winkel.

Rioolrenovatie met glasweefselliner en berekeningen.

Om een hoogwaardige en duurzame renovatie met een kouslining te bekomen, is het gebruik van een glasweefselliner aan te bevelen. Deze kouslinings worden geimpregneerd in het gewenste hars, zodat een duurzaam laminaat bekomen wordt. De berekening van de wanddikte van del iner wordt uitgevoerd volgens ATV-M 127 deel 2. In dit kader wordt onderscheid gemaakt in verschillende toestanden van de bestaande leiding. De uitgevoerde berekeningen en een 20.000 uren test op de liner waarborgen een levensduur over een periode over 70 jaar. De gerenoveerde leiding kan dan beschouwd worden als een volledig nieuwe leiding. Het bedrijf Incafin ontwierp Incaline, een synthetische vezelversterkte solvent vrije epoxyhars. Het product wordt al ruim 20 jaar voor putrenovatie ingezet. Het systeem is niet vochtgevoelig, heeft een hoge weerstand tegen uitwendige waterdruk en een goede chemische weerstand. Het systeem wordt niet alleen toegepast voor het renoveren van rioleringssystemen, maar ook in nieuwbouwprojecten daar waar er een risico bestaat op aantasting door chemicaliën. In veel gevallen gaat het om aantasting door zwavelzuur. Gescheiden stelsels, waar de concentraties hoger zijn omdat er geen verdunningen meer optreden door het regenwater, kunnen beter op voorhand beschermd worden.

Sleufloze renovatietechniek en zijn maatschappelijk verantwoord.

In het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, is men het erover eens dat technieken die geen of beperkte afvalstromen genereren een gunstig effect hebben op het milieu. De ‘no-dig’ methode is daar een voorbeeld van. Er worden minder grondstoffen ingezet om toch een oplossing te bieden met garantie over een lange periode. Ook de tijdswinst die gemaakt wordt door het toepassen van een sleufloze techniek past in een ‘minder hinder’ beleid. Bij het toepassen van de conventionele werkwijze ( uitbreken en verangen ) gaat een straat vaak maanden dicht, waar bij sleufloze technieken dit slechts korte periodes zijn. Dit is een gigantisch verschil voor de plaatselijke bewoners en de lokale handelaars. Duurzame rioolrenovatietechnieken zouden in het totale budget van rioleringswerken jaarlijks een vast percentage moeten vertegenwoordigen en dit in het belang van iedereen.

Conclusie

Vast staat dat rioolrenovatietechnieken deel moeten uitmaken van een duurzaam rioolbeheer. Een globale aanpak van het rioolstelsel bij renovatie, dus zowel de renovatie van de leiding als van de putten, is een vereiste binnen duurzame renovatie. Een voorafgaandelijk en volledig cameraonderzoek met verslag en het juist in kaart brengen van de riolering en omgevingsfactoren is essentieel voor een duurzame rioolrenovatie en dit in het belang van de bouwheer en de plaatsingsfirma.

Hierdoor kan de juiste techniek met de correcte dimensionering toegepast worden. Het maatschappelijk verantwoord karakter mag niet uit het oog worden verloren. Dit is alleen mogelijk wanneer alle partijen, in het kader van duurzaamheid, oog hebben voor de lagere energiebalans door het lagere verbruik van grondstoffen. Het is aangewezen dat de overheid een vast percentage van alle rioleringswerken voorziet voor het uitvoeren van sleufloze renovatietechnieken in zijn totale budget.

Endoscopie

De endoscoop bestaat uit een kleine camera ( diameter 40 mm ) verbonden via een 50 meter kabel aan een kleurenmonitor. Met behulp van deze endoscoop kunnen inspecties in leidingen / riolering van ca. 50 – 400 mm. Plaatsvinden. Op eenvoudige wijze kan een inspectie van bijvoorbeeld de vervuilingsconditie van de leiding aan de binnenzijde plaatsvinden. Voordeel is dat zonder demontage van bijvoorbeeld een EMF-meter een beoordeling van de vervuilingsconditie van de meetbuis uitgevoerd wordt.

Lees origineel artikel