Chronologie voor een duurzame rioolrenovatie

Het doel van rioolrenovatie is om de afstroming te garanderen, de waterdichtheid van de leiding te herstellen, alsook de stabiliteit van de constructie te waarborgen. Onder rioolrenovatie wordt verstaan dat men de bestaande leiding gaat renoveren, zonder uitbreken of vervangen, en dit met de bedoeling deze een verlengde levensduur te geven van tenminste 50 jaar.

In het kader van een duurzaam rioolbeleid geldt eveneens dat de ketting maar zo sterk is als de zwakste schakel. Bijgevolg is het aangewezen ook voldoende aandacht te hebben voor de toestand van de inspectieputten.

Door de steeds complexere, ondergrondse en bovengrondse infrastructuur is het bijna onmogelijk om zonder schade en zonder overlast een riool te vervangen. Hierdoor is rioolrenovatie met sleufloze renovatietechnieken, of zg. “No-dig renovatie”, de beste oplossing voor het in stand houden van deze leiding dankzij een zeer korte interventietijd. Omdat de bestrating en de nutsleidingen niet opgebroken of verplaatst moeten worden, dringt dit de meerkosten aanzienlijk terug.

Het volstaat niet alleen technieken voor rioolrenovatie te kunnen uitvoeren, maar deskundig advies en ervaring zijn noodzakelijk om zodoende de juiste renovatietechniek te kunnen voorstellen. De reparatiemethode die gebruikt kan worden, is afhankelijk van het schadebeeld. Met een volledig gamma van meer dan 10 technieken kan Incafin nv u adviseren wat in uw situatie het best toepasbaar is  en het meest optimale resultaat geeft.

De meest gekende techniek, kouslining, heeft doorheen de jaren bewezen een volwaardige en duurzame rioolrenovatietechniek te zijn, zodat men kan stellen dat een gerenoveerde leiding op zijn minst even goed is, en in bepaalde situaties zelfs beter is dan de oorspronkelijke leiding. De laatste jaren is deze technologie en de uitvoeringsmethode sterk geëvolueerd, o.a. door het toepassen van UV-licht om deze systemen uit te harden.

Het spreekt voor zich dat de leiding vooraf in kaart moet gebracht worden. De doorlichting ( endoscopie of cameraonderzoek ) dient vooraf te gebeuren na een grondige reiniging: slib, wortelingroei, te ver instekende aansluitingen en andere obstakels moeten verwijderd worden om een duidelijke en volledige diagnose te kunnen stellen. Ook het risico op instorten moet ingeschat worden. Daarbij komt nog dat men al te vaak geen idee heeft van de grondwaterstand en de bodemsamenstelling, twee cruciale parameters voor de belasting van de leiding. Dit heeft als gevolg dat de dikte van een kouslining niet juist wordt gedimensioneerd, omdat men uitgaat van verkeerde parameters, onvolledige gegevens, veronderstellingen, enz.

Glasweefselliner

Om een hoogwaardige en duurzame renovatie met een kouslining te bekomen, is het gebruik van een glasweefselliner aan te bevelen. Incafin nv plaatst naast het brede gamma van rioolrenovatietechnieken uitsluitend kouslinings opgebouwd uit glasweefsel. Deze worden geïmpregneerd in het gewenste hars zodat een duurzaam laminaat bekomen wordt.

De berekening van de wanddikte van de liner wordt uitgevoerd volgens ATV-M 127 deel 2. De uitgevoerde berekening en een 20.000 uren test op de liner waarborgen een levensduur van meer dan 70 jaar! De gerenoveerde leiding kan dan aanzien worden als een volledig nieuwe leiding. Incafin nv kan aan de hand van een duidelijk camerainspectieverslag en een aantal bijkomende parameters een volledige berekening maken en staat tevens in voor de uitvoering van de renovatie zelf.

Putrenovatie

Incaline, een synthetische vezelversterkte solventvrije epoxy, is een eigen ontwikkeling van Incafin nv. Het Incaline lining systeem is niet vochtgevoelig, heeft een hoge weerstand tegen uitwendige waterdruk en heeft een goede chemische weerstand om maar enkele bijzondere eigenschappen te noemen. Dit maakt dat dit systeem uniek en perfect toepasbaar is in rioleringssystemen en waterzuiveringsinstallaties. Incaline wordt niet alleen toegepast voor het renoveren van rioleringssystemen maar ook in nieuwbouwprojecten waar er een risico bestaat op aantasting door chemicaliën ( meestal zwavelzuur ). Gescheiden stelsels, waar de concentraties hoger zijn omdat er geen verdunningen meer optreden door het regenwater, kunnen beter op voorhand beschermd worden met Incaline. De meerkost voor het aanbrengen van Incaline op nieuwe constructies is minimaal tegenover de kostprijs van het totale project, maar verlengt de levensduur significant.

In het kader van duurzaamheid, en maatschappelijk verantwoord ondernemen, is men het erover eens dat technieken die geen of beperkte afvalstromen genereren, zoals de “No-dig” renovatie, een gunstig effect hebben op het milieu. Er worden minder grondstoffen ingezet om toch een oplossing te bieden met garantie over  een lange periode. Ook de tijdswinst die gemaakt wordt door het toepassen van een sleufloze techniek past perfect in een “minder hinder” – beleid.

Vincent Coolsaet, gedelegeerd bestuurder Incafin.
Incafin nv, Iepersestraat 59, 8500 Kortrijk, tel. 056 77 59 81
www.incafin.com

Lees origineel artikel