Beschermingssysteem voor riolen voldoet aan alle eisen

Door Willem-Jan Schampers

Incaline® beoordeeld op duurzaamheid en uitvoeringsgevoeligheid

Beschermingssysteem voor riolen voldoet aan alle eisen

 

"We zorgen met ons beschermingssysteem voor riolen dat betonbuizen, die vaak onderhevig zijn aan biogene zwavelzuuraantasting, waardoor zij poreus worden, veel langer meegaan. Met duurzame producten is de gemeenschap, dus de betastingbetaler gediend. Dit is misschien niet de goedkoopste oplossing, maar je kunt geen goed gerecht maken met slechte ingrediënten."

 

Aan het woord is Vincent Coolsaet, directeur van Incafin-Tricyclon NV. In maart van dit jaar kreeg dit aannemings¬bedrijf van Aquafin het drie jaar geldende bekwaamheidscertificaat voor het herstellen van voegverbindingen door het injecteren van polyurethaanhars in mantoegankelijke leidingen, zoals inspectieputten en collectoren. Coolsaet: "De solventvrije en vezelversterkte epoxylining voldoet volledig aan de beschrijving overeenkomstig het Standaardbestek 250 en aanvullende bepalingen van Aquafin." Op aanvraag van het Nederlandse Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werd twee jaar geleden gestart met de opmaak van een kwaliteitshandboek, waarbij het product van Incafin grondig werd getest in de moeilijkste omstandigheden. De studie werd uitgevoerd door Intron bv, het onafhankelijke certificatiebureau en laboratorium van betonproducten en vloeistofdichte voorzieningen in Nederland. Naast het kwaliteitshandboek, werd ook een draaiboek opgemaakt waarin alle stappen werden opgeno¬men: vanaf productaanmaak tot en met een detail van de procedure van verwerking, rekening houdend met de aan¬wezige risico's.

Duurzaam

Vooraf werd een uitgebreid laboratoriumonderzoek uitgevoerd, met de bedoeling de randvoorwaarden voor Incaline, zoals het product officieel heet, vast te leggen en na te gaan of het systeem verantwoord en duurzaam kan worden toegepast in een rioolomgeving. Coolsaet: "Het kwaliteitshandboek kent sinds enkele maanden zijn definitieve versie. Intron is in Nederland een gecertifi¬ceerd laboratorium en dus erkend door de Raad van Accreditatie. Men houdt zich onder meer bezig met het advies voor de lining- en coatingindustrie." Het kwaliteitshandboek is volgens Coolsaet specifiek opgesteld voor wat betreft de renovatie van rioolstrengen en het renoveren van rioolputten/inspectieputten. "Bijzondere aandacht gaat naar veiligheid, inspectie van de te behandelen ruimte en voorbehandeling, reparatie van de ondergrond, het aanbrengen van de epoxy-lining, de in gebruikneming en oplevering en tenslotte de con¬trole op de potentiële hechtsterkte." Als voorbereiding op de heraanleg van de ring rond Antwerpen, waarmee sinds juni 2004 is begonnen, heeft Incafin talrijke injectiewerkenuitgevoerd op buizen met een diameter van twee meter. Incaline is een lining die werd ontwikkeld voor het duur¬zaam beschermen van rioleringsstelsels, zoals leidingen, inspectieputten, collectoren, pompstations, pompkamers, gemalen, waterzuiveringsstations en bergbezinkbassins. "Dit betekent dat de 'pasta' uitermate is geschikt om toe te passen op vochtige ondergronden, met behoud van haar fysische en chemische eigenschappen", legt Coolsaet uit. "De reden voor het Hoogheemraadschap om een studie te laten uitvoeren is dat coatings en mortels niet bleken te voldoen aan de minimale technische vereisten van betonbeschermingsproducten."

 

Rapport

Het meest voorkomende probleem, namelijk dat van biogene zwavelzuuraantasting is voldoende beschreven en hoeft geen toelichting meer. Binnen de studie werd een aantal doelstellingen gesteld, met in het bijzonder de randvoorwaarden waarbinnen Incaline gebruikt kan wor¬den in een rioolomgeving. De studie resulteerde in een rapport, waarin de resultaten van het onderzoek werden vastgelegd. Rekeninghoudend met een nagenoeg constante tempera¬tuur in rioleringssytemen kan men stellen dat de uithardingstijd volgens eenzelfde patroon verloopt. De relatieve vochtigheid (RV) in een riool is in het algemeen zeer hoog. Een beschermingssyteem is bijgevolg efficiënt wan-neer bij deze hoge waarden van RV kan aangetoond wor¬den dat de eigenschappen, nadat het polymerisatieproces zich heeft doorgezet, aan de vooropgestelde eisen -opgegeven door de fabrikant - voldoen. Coolsaet: "De uithardingstijd is afhankelijk van de in de riool heersende temperatuur, waarbij de bekomen E-modulus in functie van de tijd een perfect beeld heeft van de werking van een beschermingssysteem. Wanneer men dan de treksterkte van bijvoorbeeld Incaline, aangebracht op een vochtige ondergrond, in functie van de tijd analyseert bij een relatief hoge vochtigheidsgraad, wordt al snel duidelijk of een liningsysteem werkt of niet." De treksterkte - en E-modulus geven de evolutie weer in functie van het polymerisatieproces. Hiervoor werden films gemaakt waarbij een lining werd aangebracht op beton bij een omgevingstemperatuur van 5°C, 15°C en 25°C. Men kan vaststellen dat tot 21 dagen na de applicatie zowel de E-modulus als de treksterkte toenemen van dit liningsysteem. Bij een temperatuur van 15°C (rioolomgevingstemperatuur) nemen de waarden nagenoeg con¬stant toe, tot bun maximumwaarde is bereikt.

 

Treksterkte op vochtige ondergrond.

De treksterkte werd voor Incaline eveneens gemeten op vochtige ondergrond. De omstandigheden waarin bet systeem werd getest, waren als volgt: een relatieve vochtigheid van 95 procent. Het beton waarop de testen werden uitgevoerd, was volledig verzadigd met water en voor voor applicatie. De hechting ligt ver boven de hechting die men kan verwachten bij reparatiemortels voor dezelfde doeleinden.

 

Verrassend

Dit enthousiasmeerde de onderzoekers zodanig dat men besloot bet onderzoek verder te zetten op een solventvrij vezelversterkt epoxysysteem , Men wilde immers nagaan wanneer het systeem niet meer zou voldoen. De conclusies waren verrassend. De treksterkte en de E-modulus, gemeten na zeven dagen uitharding onder water, lagen slechts 25 procent lager dan bij zeven dagen uitharding aan de lucht daar waar men zou kunnen verwachten dat geen enkele waarde na deze relatief korte periode meetbaar zou zijn. Een grafiek van de E-modulus - en treksterkteontwikkeling bij 15°C en de E-modulus en treksterkte na verbarden onder water toont dit duidelijk aan (figuur 3).

 


het aanwenden van de primer werden de tegels droog gedept. Na zeven dagen werd een minimum treksterkte behaald van 1,8 Mpa. Deze waarde ligt ruim boven de treksterkte van beton, dat ongeveer 1,2 Mpa bedraagt. Bij een tem¬peratuur van 15°C werd door Intron vastgesteld dat de maximale treksterkte na zeven dagen nog niet was bereikt. Dit is logisch, aangezien moet worden opgemerkt dat een volledige macromoleculaire crosslinking pas wordt bereikt na verloop van tijd.

 

Uit de beproeving bleek verder dat de hechting op een zeer vochtige ondergrond en in een zeer vochtige omge¬ving, waarbij condensatie is vastgesteld, goed is. Dit in tegenstelling tot andere harssystemen die worden toege¬past in rioleringen en waar men een maximum vochtge¬halte in de betonmassa van twee procent kan aanvaarden

 

Veroudering

De vraag die men kan stellen bij het toepassen van Incaline is of dit liningsysteem gevoelig is voor veroudering of kortweg hoe is het gedrag in functie van de tijd. De overzichtstabel en grafieken in figuur 4, waarbij opnieuw de E-modulus en de treksterkte in functie van de tijd wordt weergegeven bij temperaturen van 20°C, 40°C en 80°C, geven een duidelijk beeld van de eigenschappen na veroudering.

 

Coolsaet is dan ook heel resoluut: "Uit de studie blijkt dat het verloop van de E-modulus en de treksterkte, in functie van de tijd na verouderen, quasi analoog is aan de waarden gemeten na 21 dagen applicatie. Dat wijst erop dat het Incaline-systeem niet sterk onderhevig is aan veroudering. Het is niet voor niets dat we in de rioolrenovatiecatalogus van Vlario staan en eind dit jaar KIWA-productgecertificeerd zijn."